ประชุมจัดทำแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          วันที่ 9 – 10 มกราคม  2566 นายโอภาส ต้นทอง  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นางสาวปิยนาถ สืบเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting  โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางจิตฤดี ขวัญพุฒ รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปี 2566

ข้ามไปยังทูลบาร์