ประชุมคณะทํางานติดตามการดําเนินงานการจัดองค์กรแบบแมทริกซ์ (Matrix Organization)สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด (นําร่อง) ครั้งที่ 1/2563

นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายชาลี สำรองทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะทํางานติดตาม         การดําเนินงานการจัดองค์กรแบบแมทริกซ์ (Matrix Organization)สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด (นําร่อง) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคาร        ราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน

 558 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์