ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมให้ความรู้ ผ่านระบบ Online หัวข้อ “การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)”

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กำหนดการฝึกอบรมให้ความรู้ หัวข้อ
“การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)” ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของสถานศึกษาในระดับพื้นที่ ตลอดจนสร้างเครือข่ายในการดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในระดับพื้นที่

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์ ไปยังผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ โดยสามารถส่งรายชื่อไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน เพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ
ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting (ได้รับวุฒิบัตร) หรือ สามารถรับชมผ่านช่องทาง Facebook LIVE
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ข้ามไปยังทูลบาร์