ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป ตอบแบบรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีการตอบแบบรับฟังความคิดเห็นทางอิเล็กทรอนิกส์ (online) ตอบผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยสแกน QR Code

ประมวลร่างจริยธรรม64 อังกูร

 303 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์