(หมดเขต) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในกิจกรรมติดตามความยั่งยืนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดจัดกิจกรรมติดตามความยั่งยืนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2566 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตามให้สถานศึกษาที่เป็นสมาชิก
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขับเคลื่อนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) อย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดยมีกำหนดการนำคณะกรรมการติดตามความยั่งยืนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ติดตามผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

(1) วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่

  1. โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต อ.ไทรโยค
  2. โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา อ.ไทรโยค
  3. โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา อ.ไทรโยค

(2) วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่

  1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี อ.พนมทวน
  2. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
034 564 005

ข้ามไปยังทูลบาร์