ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วม การฝึกอบรมให้ความรู้ ผ่านระบบ Online หัวข้อ “การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)”

กำหนดการฝึกอบรม

ข้ามไปยังทูลบาร์