ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง จัดตั้งแหล่งเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำจังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศ จัดตั้งแหล่งเรียนรู้

ข้ามไปยังทูลบาร์