ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ระกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563  จำนวน 132 ราย (สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 67 ราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 65 ราย)  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน     รายงานสรุปจำนวนผู้สอบผ่าน ภาค ก.

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก. และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก. และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    แบบรายงาน ภาค ข (1) ประวัติ และประสบการณ์ เพื่อใช้ประกอบการประเมินองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน ภาค ข (1) ประวัติ และประสบการณ์ (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    แบบรายงาน ภาค ข (2) ผลงาน เพื่อใช้ประกอบการประเมิน องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน ภาค ข (2) ผลงาน (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563     

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    แบบรายงาน ภาค ค (1) วิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อใช้ประกอบการประเมิน องค์ประกอบ ตัวชี้วัดและ และคะแนนการประเมิน ภาค ค (1) วิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563     

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน     กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน     รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน     รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์