ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกข้อสอบ ผลิตชุดแบบทดสอบ จัดส่งแบบทดสอบภาค ก ภาค ข และประมวลผลการสอบ ภาค ก ภาค ข และภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15

ข้ามไปยังทูลบาร์