ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดกาญจนบุรี”

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดกาญจนบุรี”

          ตามที่ จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการคัดเลือกรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดกาญจนบุรี” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและศีลธรรมสม่ำเสมอ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ และประพฤติตนโดยยึดหลักศาสตร์พระราชา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) และเพื่อให้ข้าราชการผู้อื่นยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตนในลักษณะเป็นแบบอย่าง (Model) ของข้าราชการที่ดีนั้น

          บัดนี้ การคัดเลือกรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดกาญจนบุรี” ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จังหวัดกาญจนบุรีจึงขอประกาศผลการคัดเลือก รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗๑ ราย

หนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ศธ ๐๒๕๘/ว๒๑๗๕๐ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

นำส่ง ศธ0258 ว21750 ลว22ธค65

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลคนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดกาญจนบุรี

PR ประกาศจังหวัด คนดีศรีกาญจน์ 65 ผวจ ลงนาม


กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โทร. ๐ ๓๔๕๑ ๐๕๔๔

ข้ามไปยังทูลบาร์