ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการศึกษา/การจัดการเรียนรู้/การนิเทศ ติดตามและประเมินผลของสถานศึกษา ด้านการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)ด้านการบริหารจัดการศึกษา/การจัดการเรียนรู้/การนิเทศ ติดตามและประเมินผลของสถานศึกษา ด้านการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือก BP IFTE 06 09 2564

ข้ามไปยังทูลบาร์