ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2566

         ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  เป็นไปตามวิธีปฏิบัติและกรอบระยะเวลาของ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  <<คลิกที่นี่  >>

ข้ามไปยังทูลบาร์