ประกวดราคาจ้างเหมาการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ฐานสมรรถนะ สำหรับครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดกาญจนบุรี (รุ่นที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

IMG 0004

ข้ามไปยังทูลบาร์