นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566

        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีการกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพสามารถสนับสนุนและผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้ มุ่งเน้นการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้กับองค์กร 3 นโยบายหลัก  ดังนี้

  1. นโยบายการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ >>  แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) พ.ศ.2561-2565  >>  การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งทางการบริหารของ สป. 
  2. นโยบายการพัฒนาบุคลากร  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  >>  แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)   >>   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565   >>  แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)     >>  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565       
  3. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ >> คลิก
  4. บันทีกการประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  >>   คลิก     
  5. ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   >> คลิก
  6. บันทึกความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 >>  คลิก
  7. รับทราบประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    >>  คลิก

 

ข้ามไปยังทูลบาร์