นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ซึ่งดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งในวันนี้ออกตรวจเยี่ยมการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี ซึ่งคณะกรรมการคุมสอบเป็นคุณครูจากโรงเรียนวิสุทธรังษี

 448 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์