นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมนักเรียน ผู้ได้รับทุนพระราชทานฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมนักเรียน ผู้ได้รับทุนพระราชทานฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ซึ่งมีนักเรียนจำนวน 2 คน ได้รับทุนคือ นางสาวอรสา สุทธิสมโสม กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 และเด็กชายอนุชา แก้ววังป่า กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 จากการสัมภาษณ์ และรับฟังรายงานจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงแนวทางการกำกับติดตามและให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน โดยนายศิวรัตน์ พายุหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ได้มอบหมายคุณครูดูแลนักเรียน คณะครู ผู้บริหาร เอาใจใส่ให้คำแนะนำ และจัดระบบดูแล      ช่วยเหลือนักเรียนเป็นการเฉพาะ เพื่อให้นักเรียนสามารถ เล่าเรียนและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

ข้ามไปยังทูลบาร์