นายพีระ รัตนวิจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจราชการ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 นายพีระ รัตนวิจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจราชการ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ทั้งนี้ได้มอบนโยบายและเยี่ยมชมการดำเนินงาน        ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนมีโครงการ กิจกรรมที่มุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) การจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น โดยใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT และ DLTV) การสอนเสริมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และชื่นชมเสริมขวัญกำลังใจ          แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การสะท้อนปัญหาอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยนายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายนิพัฒน์ มณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 คณะศึกษานิเทศก์      เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นางกัณฐิกา ชื่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน และกรรมการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ

ข้ามไปยังทูลบาร์