ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ติดตามการดำเนินงานบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2564

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ติดตามการดำเนินงานบูรณาการ   ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2564 การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 2. โรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) 3. โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1- 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ชั้น 3) องค์การบริหาร    ส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (เก่า) อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางสาวอรวรรณ คำมาก รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายสมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา      ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 นายนฐกร แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 นายณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยในส่วน          ของนายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมประชุมออนไลน์ในระบบไลน์ และในโอกาสนี้ได้แสดงความยินดีที่ท่านได้รับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงด้วย

 2,728 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์