ช่องทางการสอบถาม (Q&A) ปี 2566

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจอย่างเป็นธรรม เชื่อถือได้และบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ผ่าน Web broad ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดังนี้

  1. บันทึกเสนอช่องทางการสอบถาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  >>  คลิก
  2. Web board  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ข้ามไปยังทูลบาร์