จังหวัดกาญจนบุรี จัดงานวันครู ครั้งที่ 67 “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 16 มกราคม  2566 ที่ โรงแรมราชศุภมิตร  โดยมีพระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์  และร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ครูผู้วายชนม์และพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล  ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีบูชาบูรพาจารย์และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ในงานวันครู ครั้งที่ 67 พุทธศักราช 2566  และมี ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 กล่าวรายงานการจัดงานวันครู นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  อ่านสารวันครูนายกรัฐมนตรี พิธีอ่านโองการอัญเชิญบูชาบูรพาจารย์ บรรเลงเพลงตระสันนิบาต(นายพูลศักดิ์ จุ้ยเจริญ) กล่าวคำฉันท์รระลึกถึงพระคุณบูรณาจารย์ ครูอาวุโสนอกประจำการ(นายสมเดช ช้างงา) และครูอาวุโสในประจำการ (นายวินัย ธรรมเกื้อกูล)นำผู้ร่วมชุมนุมกล่าวคำปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานในพิธีได้มอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 189 ราย เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติครูที่เป็นแบบอย่างที่ดีในปีนี้ จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality

           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน และบุคลากรทุกท่านทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การสนับสนุน และร่วมแรงร่วมใจกันในการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พุทธศักราช 2566 จังหวัดกาญจนบุรี ให้สำเร็จลุล่วงอย่างดียิ่ง
         ประมวลภาพงานวันครู ครั้งที่ 67 พุทธศักราช 2566 จังหวัดกาญจนบุรี
 ดาวน์โหลดภาพ คลิกที่นี่ >> ภาพกิจกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67

ข้ามไปยังทูลบาร์