งานวิจัย เรื่อง หลักสูตรเชิงพื้นที่สำหรับพัฒนานวัตกรสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี

หลักสูตรสาหรับพัฒนานวัตกร

1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและสภาพความต้องการทั้งเชิงนโยบายและเชิงพื้นที่ พบว่า

โรงเรียนมีความต้องการพัฒนาด้านองค์ความรู้ของคณะครูในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เชื่อมโยงสู่การจัดการเรียนรู้ของครูและการพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพและเน้นการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ด้านคุณธรรมและจริยธรรมทั้งระบบ

 

2. หลังจากปรับปรุงร่างหลักสูตรเชิงพื้นที่พัฒนานวัตกรสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี ตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำเรียบร้อยแล้ว  สามารถนำหลักสูตรไปใช้จิงกับกลุ่มเป้าหมายได้

3. การนำหลักสูตรเชิงพื้นที่พัฒนานวัตกรสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี  พบว่า

ผลการนำหลักสูตรไปใช้ส่งผลให้ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูฝ่ายบริหารมีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่พัฒนานวัตกรสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จังหวัดกาญจนบุรีนั้น  โรงเรียนทั้ง 7 โรงเรียนมีนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบครบทั้ง 7 โรงเรียน 7 นวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 และผู้บริหาร คณะครูฝ่ายบริหารโรงเรียนมีความสามารถและเป็นนวัตกรในการพัฒนานวัตกรรมด้านบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบได้ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100

4. การประเมินผลการใช้หลักสูตรเชิงพื้นที่พัฒนานวัตกรสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี

การประเมินผลการใช้หลักสูตรเชิงพื้นที่พัฒนานวัตกรสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี ส่งผลให้ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูฝ่ายบริหารทั้ง 7 โรงเรียน เป็นนวัตกร คิดเป็นร้อยละ 100 และ โรงเรียนทั้ง 7 โรงเรียนมีนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบครบทั้ง 7 โรงเรียน 7 นวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งมีผลคุณภาพของนวัตกรรมทั้ง 7 โรงเรียนอยู่ในระดับดี รายละเอียดดังนี้

  1. ผลการประเมินผลงานวิจัยและพัฒนา เรื่อง หลักสูตรสำหรับพัฒนานวัตกรสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี มีคุณภาพในระดับดี
  2. นวัตกรรมการศึกษาเรื่อง หลักสูตรเชิงพื้นที่การพัฒนานวัตกรสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี มีคุณภาพในระดับดี
  3. ผู้บริหาร และบุคลากรครูฝ่ายบริหาร (นวัตกร)โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 7 โรงเรียน ในจังหวัดกาญจนบุรีมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีคุณภาพและนำไปใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  4. นักเรียนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 7 โรงเรียน จังหวัดกาญจนบุรี มีความรู้และความสามารถในการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (ทั้ง 7 โรงเรียน จะได้ผลการพัฒนาด้านผู้เรียนไม่เท่ากัน และบางโรงเรียนมีการพัฒนาผู้เรียนในภาคเรียนหรือปีการศึกษาต่อไป เพราะสภาพความพร้อมมีความแตกต่างกัน)
ข้ามไปยังทูลบาร์