คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ปี 2566

           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด  บุคลากรทุกกลุ่มสามารถดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  ดังนี้

บันทึกเสนอคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 >> คลิก  

  1. คู่มือการให้บริการอนุญาตและการดำเนินการ 
  2. คู่มือการให้บริการระบบ SSO เพื่อบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนการใช้งานระบบสำหรับโรงเรียน
  3. คู่มือบันทึกนักเรียนซ้ำชั้น  
  4. คู่มือการใช้งานระบบ ORSS สำหรับโรงเรียนในระบบ
  5. คู่มือการใช้งานระบบ ORSS สำหรับโรงเรียนนอกระบบ
  6. คู่มือการใช้งานระบบจัดการข้อมูลชาวต่างประเทศในโรงเรียนเอกชนในระบบ
  7. คู่มือการใช้งานระบบจัดการข้อมูลชาวต่างประเทศในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
ข้ามไปยังทูลบาร์