คุรุสภาเชิญชวนเข้าร่วมงานวันครูออนไลน์ ครั้งที่ ๖๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

สาร

ารจัดงานวันครูออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานวันครู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีหรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม  กิจกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564  โดยแบ่งการจัดงานเป็น 3 เพส ดังต่อไปนี้

เพสแรก  การจัดงานวันครูออนไลน์

เพสสอง  กิจกรรมแลกเปลี่ยเนรียนรู้

เพสสาม  กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ

 

รายละเอียดการดำเนินงาน คลิกที่นี่

 1,650 total views,  2 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์