คุรุสภาจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562

 ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อครูและสะท้อนมุมมองที่สื่อถึงสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับศิษย์ โดยส่งข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เข้าร่วมประกวด เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562  เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเชิดชูเกียรติและระลึกถึงพระคุณครู รวมถึงเพื่อให้สังคมได้ร่วมตระหนักและเห็นความสำคัญของครู

          รางวัลมี 8 รางวัล รวมเป็นเงิน 44,000 บาท ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศ  2 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

          สำหรับข้อเขียนที่ส่งเข้าประกวด หมายถึง ข้อความร้อยแก้วที่แสดงความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูของตนเอง ซึ่งมิใช่เรียงความ หรือบทความ เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ การใช้ถ้อยคำสละสลวย การใช้ภาษาถูกต้อง เหมาะสมตามหลักภาษาไทย เนื้อหาสาระแสดงข้อเท็จจริงได้ชัดเจน การสร้างความประทับใจ และแรงบันดาลใจที่ศิษย์มีต่อครู ทั้งนี้ ข้อเขียนที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู ถือเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้

          ผู้ที่สนใจส่งข้อเขียนเข้าประกวด จะต้องกำหนดชื่อข้อเขียนและเขียนด้วยลายมือบรรจงเท่านั้น มีความยาวไม่น้อยกว่าครึ่งหน้ากระดาษ แต่ไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4  โดยส่งได้ไม่เกิน 1 สำนวน โดยระบุชื่อ – นามสกุล อายุ การศึกษาชั้นสูงสุด อาชีพ ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก หมายเลขโทรศัพท์  ด้านหลังข้อเขียน   ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ในกรณีผู้ส่งข้อเขียนฯ เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา จะต้องมีครู อาจารย์ หรือผู้บริหารสถานศึกษาให้การรับรอง ทั้งนี้ ข้อเขียนที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้เขียน เขียนขึ้นเอง ไม่เคยได้รับรางวัล และ/หรือเคยตีพิมพ์มาก่อน สามารถส่งข้อเขียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 โดยส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดข้อเขียนความประทับใจฯ วันครู พ.ศ. 2562” ได้ที่กลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เป็นสำคัญ

          ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 2282 3153 และ 0 2281 4843

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่แนบค่ะ
1. ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู —————>>คลิกที่นี่
2. ใบรับสมัครประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู —————>>คลิกที่นี่

 650 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์