คุรุสภาจังหวัด

ข้อบังคับ

1. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
2. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

3. ข้อบังคับว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
4. ข้อบังคับว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
5. ข้อบังคับว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
6. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556
7. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559
8. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย จดทะเบียนเป็นสมาชิกคุรุสภา พ.ศ.2563
9. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย จดทะเบียนเป็นสมาชิกคุรุสภา พ.ศ.2559

คำสั่ง
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน

3. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ

ประกาศ
1. ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.2563
2. ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็คทรอนิกส์
3. ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภามาตรการการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพการศึกษาในสถานการณ์ 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
4. ประกาศคณะกรรมการคุรุสภารายละเอียดของมาตรฐานว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
5. ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาหลักเกณฑ์และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ.2563
6. ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
7. ประกาศแต่งตั้งกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
8. ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.2552
9. ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง บุคคลผู้ได้รับการอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว
10. ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การขอรับรองการปฏฺิบัติอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของชาวต่างประเทศ พ.ศ.2557

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาดของทางราชการ พ.ศ.2558

กฎหมายกลางและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารคุรุสภา
1. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2558 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา
3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 7/2558
4. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2561 เรื่อง การแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กฎกระทรวงการประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ.2549

 


       

 

 

 849 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์