คำสั่งจังหวัด/ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แต่งตั้ง พสน. จังหวัดกาญจนบุรี

 • คำสั่ง สป.ศธ. ที่ 2979/2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560
 • คำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  (ทั้งนี้ คำสั่งข้างต้นได้นำรวมกับคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 1918/2563 และ ที่ 1919/2563 แล้ว และนำเข้าสู่ระบบสารสนเทศ ของ สป. สำหรับ ออกเลขประจำตัว พสน. 10 หลัก)

  ———————————————————–

 • (1918/2563) คำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
 • (1919/2563) คำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง แต่งตั้งบุคคลทั่วไปให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศ ศธจ.กจ. เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
 • (4890/2563) คำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
 • (4891/2563) คำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง แต่งตั้งบุคคลทั่วไปให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศ ศธจ.กจ. เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564
 • (985/2565) คำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 7 เมษายน 2565
 • (986/2565) คำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง แต่งตั้งบุคคลทั่วไปให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 7 เมษายน 2565
 • ประกาศ ศธจ.กจ. เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 21 กันยายน 2565
 • (3677/2565) คำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2565
 • (3674/2565) คำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง แต่งตั้งบุคคลทั่วไปให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2565
 • ประกาศ ศธจ.กจ. เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 5 มกราคม 2566
 • (1212/2566) คำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 20 เมษายน 2566
 • (1213/2566) คำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง แต่งตั้งบุคคลทั่วไปให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 20 เมษายน 2566
 • ประกาศ ศธจ.กจ. เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 21 เมษายน 2566
 • (2959/2566) คำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 28 กันยายน 2566
 • (2960/2566) คำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง แต่งตั้งบุคคลทั่วไปให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 28 กันยายน 2566
 • ประกาศ ศธจ.กจ. เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 28 กันยายน 2566
 • (3399/2566) คำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2566
 • ประกาศ ศธจ.กจ. เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2566
 • (542/2567) คำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
 • (543/2567) คำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง แต่งตั้งบุคคลทั่วไปให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศ ศธจ.กจ. เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
ข้ามไปยังทูลบาร์