การคัดเลือกรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2564 จังหวัดกาญจนบุรี”

การคัดเลือกรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2564 จังหวัดกาญจนบุรี”

 

จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับหน่วยงานทาง การศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการคัดเลือกรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและศีลธรรมสม่ำเสมอ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ และประพฤติตนโดยยึดหลักศาสตร์พระราชา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และเพื่อให้ข้าราชการผู้อื่นยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตน ในลักษณะ  เป็นแบบอย่าง (Model) ของข้าราชการที่ดี

(fullfile) ศธ 02058 ว14231 ปชส. รางวัลคนดี 64 ลว.170864

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบเสนอผลงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบหลักเกณฑ์การพิจารณา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 บัญชีรายชื่อบุคลากร

 

 3,433 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์