ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมให้ความรู้ ผ่านระบบ Online หัวข้อ “การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)”

หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2566

ข้ามไปยังทูลบาร์