ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามออนไลน์ โครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการยกระดับคุณภาพในการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในอนาคต

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ดำเนินการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการยกระดับคุณภาพในการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในอนาคต ในกระบวนการวิจัยจำเป็นต้องซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเป็นกลุ่มตัวอย่างจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ขอความร่วมมือมายังผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกท่านในจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ ภายในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566

หนังสือประชาสัมพันธ์ แจ้งงานวิจัย12.1.66

คลิกเพื่อทำแบบสอบถาม >> ผู้ประกอบวิชาชีพครู

คลิกเพื่อทำแบบสอบถาม >> ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสถานศึกษา)

คลิกเพื่อทำแบบสอบถาม >> ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา (ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) 

คลิกเพื่อทำแบบสอบถาม >> ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์

ข้ามไปยังทูลบาร์