กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในงานวันสิ่งแวดล้อมโลกดรุณากาญจนบุรี “ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า (Laudato Si’)” การดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอยู่ร่วมกัน ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี กิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลกดรุณากาญจนบุรี” โรงเรียนน้อมนำสมณสาส์นของพระสันตะปาปาฟรังซิส “ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า (Laudato Si’ เลาดาโตชิ)” การดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และที่สำคัญเป็นการใช้เอกลักษณ์ของโรงเรียนด้านสภาพแวดล้อม มาใช้ในการหล่อหลอมนักเรียนให้มีวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตใหม่ การดำเนินชีวิตเพื่อประโยชน์สุขของสังคมโลก หรือเป็นคนดีของสังคม กิจกรรมวันนี้ประกอบด้วยกิจกรรมการขอพรพระเจ้า กิจกรรมการดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน และกิจกรรมการเปิดถนนสัญจรของดรุณากาญจนบุรี โดยมีมุขนายกยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ (พระสังฆราชสังฆมณฑลราชบุรี) ให้เกียรติเป็นประธาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 580 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์