034 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562  ดังนี้

  1. โครงการศึกษาธิการการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  2. โครงการประกวดระเบียบแถว
  3. กิจกรรมยุวกาชาติจิตอาสา เฉลิมพระกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั
  4. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา
  5. อบรมระเบียบต่างๆที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

 544 total views,  2 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์