การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562  ดังนี้

  1. สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
  2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมโครงการ TFE
  3. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม : โครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพรเกียรติฯ เนื่องในโอกาสราชาภิเษก
  4. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ศธจ.กาญจนบุรี ปี 2562

 457 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์