การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปี 2566

       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีการเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy โดยการส่งเสริมทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี อย่างซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่   ดังนี้

  1. รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   >> คลิก
  2. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น และพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต และมอบนโยบายการไม่ให้และไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565     >>   คลิก
  3. ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการไม่ให้และไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565   >>   คลิก
  4. บันทึกการเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2566  >>  คลิก   
  5. การประชุมบุคลากรเพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  >> คลิก
  6. การประกาศนโยบายการไม่ให้และรับของขวัญของกำนัล No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 >> คลิก
  7. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชาสัมพันธ์ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565 >> คลิก
  8. แบบรายงานการรับของขวัญ >> คลิก
ข้ามไปยังทูลบาร์