การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖

จังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในหัวข้อแก่นสาระ“พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี กำหนดให้มีพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่ดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน อันเป็นผลดีต่อการศึกษาของประเทศชาติ

ขอแจ้งผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ผ่าน QR CODE หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ taddao_pu@ksp.or.th ภายในวันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น.
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มบริหารงานบุคคล (งานคุรุสภา) โทร. ๐ ๓๔๕๑ ๐๕๔๔

หนังสือแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับ เสนอระบบ

สรุปรางวัลที่จะมอบในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

แบบตอบรับ เข้ารับรางวัล

กำหนดการงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

ข้ามไปยังทูลบาร์