การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปี 2566

     สำนักงานศึกษาศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  นำการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ไปใช้ในการปรเมินจริยธรรมของบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมุ่งประสงค์ให้บุคลากรเป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ ดังนี้

  1. บันทึกรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล >>  คลิก 
  2. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  >>  คลิก  
  3. คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2552 >> คลิก  
ข้ามไปยังทูลบาร์