การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562  ดังนี้

  1. บันทึกข้อความรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
  2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสียง
  3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

 

ข้ามไปยังทูลบาร์