การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนากำลังคนสู่เยาวชนยุคดิจิทัล (Coding)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมพัฒนาวิชาชีพ และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computer Science&Coding)

นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนากำลังคนสู่เยาวชนยุคดิจิทัล (Coding).โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมพัฒนาวิชาชีพ และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computer.Science.&.Coding)มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมราชศุภมิตร กาญจนบุรี โดยมี นางพูลทรัพย์ หินอ่อน ศึกษานิเทศก์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน

 

ข้ามไปยังทูลบาร์