การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการยกร่างคู่มือหลักสูตรฝึกอบรม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาออกแบบการจัดการเรียนรู้ ในถานศึกษานำร่องนวัตกรรมการศึกษา”

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่โรงแรมราชศุภมิตร จ.กาญจนบุรี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการยกร่างคู่มือหลักสูตรฝึกอบรม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาออกแบบการจัดการเรียนรู้ ในถานศึกษานำร่องนวัตกรรมการศึกษา” เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน นำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถพัฒนาออกแบบการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ให้เหมาะสมกับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยมี นายชาลี สำรองทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ปฏิบัติหน้าที่ รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และมี รศ.ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล และ อาจารย์นิรัญชา         ทิพกนก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากร

ข้ามไปยังทูลบาร์