การประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน         การประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมออร์คิด โรงแรมราชศุภมิตร กาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก         นางพิสมัย บุญเทียม คลังจังหวัดกาญจนบุรี บรรยายเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย      ในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 ฯลฯ

ข้ามไปยังทูลบาร์