การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

ข้ามไปยังทูลบาร์