การประชุมสัมมนาเกี่ยวกับระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศ และกระบวนการสร้างสังคมสุจริต ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562

     เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรมพรินเซสริเวอร์แคว กาญจนบุรี นายโอภาส ต้นทอง    รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศ และกระบวนการสร้างสังคมสุจริต ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562 ผู้เข้ารับการอบรมจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 40 คน ได้รับเกียรติจาก นายขจรศิลป์ จันกิมฮะ และนายทาดา เทศนี พนักงานไต่สวนชำนาญการ ส่วนปราบปราม สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกาญจนบุรี และในวันที่    21 สิงหาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก นางสาวผุสดีพร อยู่ยงสินธุ์ นักวิชาการคลังชำนาญการ     กลุ่มบริหารค่าใช้จ่าย กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง    ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีนายอนันต์  กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี         กล่าวต้อนรับ ในการนี้มี นางสาวปิยนาถ สืบเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน

ข้ามไปยังทูลบาร์