การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ด้านบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ 9/2563

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม เวลา 10.00 น. นายบุญส่ง ล้อประกานต์สิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี          (ด้านบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ 9/2563 โดยมี นางสาวปิยนาถ สืบเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุมพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

 

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์