การประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายโอภาส  ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (สนามกลีบบัว) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักในความสำคัญและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ รู้จักบทบาท หน้าที่ของตนเอง มีระเบียบวินัย และรักความสามัคคีมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ และเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการรณรงค์ให้ภาครัฐ ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการระดมสรรพกำลังในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนโดยให้ความรัก         การคุ้มครอง การเลี้ยงดูการอบรมสั่งสอนและช่วยเหลือสงเคราะห์ แก่เด็กและเยาวชน

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์