การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 จังหวัดกาญจนบุรี

ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 -20.00 น. 

ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

 

ตามที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ตั้งใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูงของศิษย์และบุคคลทั่วไป ให้มีขวัญและกำลังใจที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่ศิษย์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยความยุติธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลบนพื้นฐานความถูกต้อง และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จำนวน 4 รางวัล ดังนี้

  1. การพิจารณาคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2565 จังหวัดกาญจนบุรี
  2. การพิจารณาคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 จังหวัดกาญจนบุรี
  3. การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565จังหวัดกาญจนบุรี
  4. การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565

 

 

 

 157 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์