การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ในปีที่ผ่านมา มีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหาร ครูผู้สอน การออกแบบหลักสูตรฯ การวัดและประเมินผล การนิเทศการศึกษา และปรับยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ได้มีการสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาชุดใหม่ เนื่องจากชุดเดิมหมดวาระ และวางแนวทางการขยายผล คัดเลือกโรงเรียนนำร่องเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อไป โดยมี นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน นายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทำหนัาที่เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ และมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม

 2,101 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์