การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562  โดยดำเนินการจัดทำ

 คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ    และเผยแพร่ให้กับบุคลากรและบุคคลทั่วไปได้ทราบแนวปฏิบัติ

 341 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์