การคัดเลือกรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2563 จังหวัดกาญจนบุรี”

 จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  กำหนดจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและศีลธรรมสม่ำเสมอ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ และประพฤติตนโดยยึดหลักศาสตร์พระราชา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และเพื่อให้ข้าราชการผู้อื่นยึดเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

      โดยให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด  และส่งผลงานให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณา ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2563

**  ดาวโหลดเอกสารได้ที่นี้ **

  1. หนังสือนำส่งแจ้งหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด  —>> คลิกที่นี่
  2. ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี  เรื่อง การคัดเลือกรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา” —>>  คลิกที่นี่
  3. แบบเสนอผลงาน (แบบฟอร์มที่ 1)  —>>  คลิกที่นี่
  4. แบบฟอร์มหลักเกณฑ์การพิจารณาบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก (แบบฟอร์มที่ 2)   —>>  คลิกที่นี่
  5. สรุปข้อมูลผู้ได้รับการเสนอรายชื่อ    —>>  คลิกที่นี่

 2,361 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์