การคัดเลือกรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2565 จังหวัดกาญจนบุรี

pin up

ด้วยจังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการคัดเลือกรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2565 จังหวัดกาญจนบุรี” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและศีลธรรมสม่ำเสมอ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ และประพฤติตนโดยยึดหลักศาสตร์พระราชา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และเพื่อให้ข้าราชการผู้อื่นยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตน ในลักษณะเป็นแบบอย่าง (Model) ของข้าราชการที่ดี

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี ที่ประพฤติปฏิบัติตนดี มีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับยกย่องในสังคมผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผย

หน่วยงานทางการศึกษาเสนอผลงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ภายในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30 น. และหากหน่วยงานใดไม่ประสงค์ที่จะเสนอรายชื่อขอให้แจ้งเพื่อทราบด้วย

»» หนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ด่วนมาก ที่ ศธ 0258/ว19194 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

หนังสือ ด่วนมาก ที่ ศธ 0258 ว19194 ลว141165

»» สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การคัดเลือกรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษาประจำปี 2565 จังหวัดกาญจนบุรี” ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สิ่ง 1 ประกาศจังหวัดฯ ลว.14พ.ย.65

»» สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ

สิ่ง 2 แบบเสนอผลงาน

ไฟล์ Word คลิกที่นี่ >> แบบเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ

»» สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หลักเกณฑ์การพิจารณาฯ (สำหรับหน่วยงานทางการศึกษาต้นสังกัด)

สิ่ง 3 แบบหลักเกณฑ์การพิจารณา

ไฟล์ Word คลิกที่นี่ >> หลักเกณฑ์การพิจารณาฯ 

»» สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 บัญชีรายชื่อบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก (สำหรับหน่วยงานทางการศึกษาต้นสังกัด)

สิ่ง 4 บัญชีรายชื่อบุคลากร

ไฟล์ Word คลิกที่นี่ >> บัญชีรายชื่อบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 0 3456 4006

ข้ามไปยังทูลบาร์