การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๖

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๕ รางวัล ได้แก่

          ๑. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ
๒. รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นเพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว
๓. รางวัลคุรุสภา
๔. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น
๕. รางวัลคุรุสดุดี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลที่มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี

สามารถส่งผลงาน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกได้ที่

“สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี”

ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. (หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานคุรุสภาจังหวัดกาญจนบุรี โทร. ๐ ๓๔๕๑ ๐๕๔๔ | Line ID: @678ujtql หรือคลิกที่นี่เพื่อแอดไลน์  >> https://lin.ee/86UWlGO

หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ศธ ๐๒๕๗/ว๔๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

หนังสือประชาสัมพันธ์รางวัล10.1.66

ข้ามไปยังทูลบาร์