กลุ่มอำนวยการ

 1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 2. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
 3. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1414/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
 4. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
 5. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 (แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 9 พ.ศ.2560)
 6. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 7. พระราชบัญญัติ วินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.2561
 8. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 9. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดการและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
 10. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523
 11. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

 291 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์